Cikkajánló: Hogyan teremthető egyensúly a jogegyenlőség elve és a sajátos helyi igények között?

2019. május 4. 10:23

Bertrand Crettez, Bruno Deffains és Olivier Musy tanulmányukban amellett érvelnek, hogy a bírák mérlegelési jogának kiemelt szerepe van abban, hogy egyensúly alakuljon ki a jogegyenlőség és a helyi igények kiszolgálása iránti vágy között.

A jogi centralizáció erősíti a jogegyenlőséget, ugyanakkor nehezíti a helyi igények kiszolgálását

A szerzők tanulmányukban a neves 19. századi politikai gondolkodó, Alexis de Tocqueville nyomán arra a kérdésre keresték a választ, hogy a jogi centralizáció milyen hatással bír a jogegyenlőség és a helyi igények kiszolgálása területén. Meglátásuk szerint a jogi centralizációt a jogi egyenlőtlenségekkel szembeni ellenérzések motiválják. Ennek megfelelően a jogi centralizáció „hagyományos eszközei” – az egységes polgárjog vagy a megerősített központi intézmények – jelentősen erősítik a jogegyenlőséget egy adott államban. Mindez azonban azzal jár, hogy a sajátos, helyi igények egyre inkább háttérbe szorulnak az egyes problémák megoldása során.

A bírói mérlegelés teremtheti meg az egyensúlyt a jogegyenlőség és a helyi igények teljesítése között

A kutatók a fentiekből kiindulva egy olyan modellt vázoltak fel, amelyben a centralizációnak három fokozatát különböztetik meg. A – helyi igényeket teljesen háttérbe szorító – totális centralizáltság és a – jogegyenlőséget súlyosan gyengítő – jogi decentralizáltság között létezik egyfajta köztes szint is, amelyben lehetőség van megteremteni a két társadalmi érdek közti egyensúlyt. A szerzők szerint ez akkor valósulhat meg, ha létezik ugyan egységes jogrendszer, annak alkalmazása során azonban a bírák mérlegelési jogkörrel rendelkeznek.

Átmenet az Ancien Regime és a forradalmi Franciaország között

A szerzők egy jól ismert történelmi példán keresztül mutatják be az általuk felvázolt modell működését. Az 1789-es forradalmat megelőzően az Ancien Regime Franciaországa jogilag erősen decentralizált volt. Az egyes tartományok önálló parlamentekkel bírtak, amelyek önálló jogszabályokat alkottak az adott terület számára. A társadalom ugyanakkor – eltérő jogokkal és kötelességekkel bíró – rendekre tagolódott, amelyet a különféle privilégiumok rendszere tovább bonyolított. A felvilágosodás gondolkodói aztán éles kritika alá vonták ezt a decentralizáltságot, elsősorban pedig a kiváltságok rendszerét. A francia forradalom nyomán a rendi kiváltságok helyébe lépett az egységes polgárjog. Ennek megvalósítása során azonban a tartományi parlamenteket felváltották a központi törvényhozás akaratát egységesen végrehajtó közigazgatási szervek. A francia jogrendszer tehát erősen centralizálttá vált a jogegyenlőség biztosítására irányuló törekvések következtében. Ez kezdetben szinte teljesen kiiktatta a bírói mérlegelés lehetőségét (az 1790-es években a helyi bíróságoknak még a párizsi Nemzetgyűléssel kellett konzultálniuk vitás kérdésekben). Ez a szigorú centralizáció azonban már sok szempontból nehezítette az állam hatékony működését. A napóleoni kodifikáció – bár szimbolikusan a jogegyenlőség betetőzését jelentette – egyik nagy vívmánya a szerzők szerint éppen az volt, hogy ismét növelte a bírák mérlegelési jogkörét.

A bejegyzés trackback címe: https://precedens.mandiner.hu/trackback/141394

Ajánljuk még a témában